Etapa ocupació publica

Especialistes en Integració Social (EIS) - Castelló

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/06/pdf/2018_6612.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 06/07/2018.


 • Data de publicació

  06/07/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8333


 • Documentació / Informació

  1. Sol·licitud d'inscripció i full d'autobaremació que està disponible en l'enllaç següent de la pàgina web de la Generalitat: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=68382&version=amp

  Ompliment de la sol·licitud i full d'autobaremació i obtenció del corresponent justificant en format PDF.

  2. Una vegada omplits la sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació en la web i obtingut el corresponent justificant en format PDF,s'ha de presentar per registre d'entrada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i l'acreditació de la titulació acadèmica requerida per a l'exercici del treball, degudament compulsats.

  En el cas que no es presente la documentació a què fa referència el paràgraf anterior perquè consta la seua inscripció en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, cal fer expressa la declaració d'aquesta circumstància en la sol·licitud d'inscripció.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds. • Lloc de presentació

  Una vegada omplida la sol·licitud i el full d'autobaremació i obtingut el corresponent justificant en format PDF, s'ha de presentar en la seu de la direcció territorial d'aquesta Conselleria a Castelló, av. Germans Bou 81, CP 12003 de Castelló, o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Informació complementària

  La llista provisional de la borsa es farà pública en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives http://www.inclusio.gva.es/home i en el tauler d'anuncis de la direcció territorial d'aquesta Conselleria a Castelló.

  Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per a formular les al·legacions que estimen oportunes en relació amb la puntuació atorgada.

  Els mèrits que no consten inscrits i que no s'acrediten de la manera establida en el resolc sisé no es valoraran.
  Les titulacions i els mèrits al·legats han d'haver-se obtingut amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds que s'obri amb la publicació de la present resolució.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.