Etapa ocupació publica

Tècnic/a orientador/a laboral (50 %), per a l'execució d'un programa temporal «AP-POEJ Mou-te per Europa».

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do;jsessionid=D14B07EAB6038E787FD7D5900547534B?idAnuncio=99858


 • Data de publicació

  21/07/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-87


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (model de sol·licitud en l'annex I) s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament i s'han d'acompanyar de la fotocòpia del DNI (original del DNI només en el cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o OAC de la Vall d'Uixó), juntament amb la documentació següent:
  - Fotocòpia del títol acadèmic exigit o del justificant d'haver iniciat el tràmits per a la seua expedició.
  - Currículum actualitzat, número de telèfon de contacte i adreça de correu electrònic a l'efecte de notificacions.
  - Vida laboral actualitzada.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen que siguen objecte de valoració en la fase de concurs (fotocòpia de contractes i/o certificats laborals que acrediten l'experiència laboral; fotocòpia dels títols relatius a la formació extraacadèmica, certificats de funcions, etc.). • Lloc de presentació

  Al Registre de la Corporació, en horari d'oficina, o a través de la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Informació complementària

  Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'alcaldessa dictarà la resolució en la qual es declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal. Durant tres dies naturals des de la publicació, es podran presentar al·legacions sobre la resolució provisional esmentada.

  Acabada la qualificació, el tribunal elevarà a l'Alcaldia la proposta de constitució de la borsa de treball.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.