Etapa ocupació publica

Auxiliars administratius

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180725


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. (BOA de 25 de juliol de 2018)


 • Data de publicació

  25/07/2018


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de Aragón-143


 • Lloc de presentació

  A l'Institut Aragonés d'Administració Pública (passeig M.ª Agustín, 26-B, 50004, Saragossa).

  Podeu presentar la vostra sol·licitud davant del Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, una vegada omplit el model 524 esmentat en l'apartat 1, seguint les instruccions que s'indiquen, per a la qual cosa és necessari, com a requisit previ per a la inscripció, la utilització de DNI electrònic o d'un certificat digital de persona física emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (més informació per a l'obtenció en http://www.cert.fnmt.es/ca/home).

  En cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè aquesta siga datada i segellada pel personal de Correus abans de certificar-la.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  12,76€

 • Exempció / Reducció taxes


  Estan exemptes del pagament per drets d'examen:

  - Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.

  - Les persones desocupades que figuren inscrites com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, sis mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria de la prova selectiva.

  - Les persones que acrediten que no han tingut cap ingrés durant el període assenyalat en l'apartat anterior, o els ingressos de les quals no superen el salari mínim interprofessional.


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.