Etapa ocupació publica

Convocatòria proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 34/16.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/08/pdf/2018_7659.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV de 08/08/2018.


 • Data de publicació

  08/08/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:

  I. Sol·licitud electrònica: Per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.

  La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: "Cos Administratiu C1-01, Convocatòria 34/16", "Tramitar amb certificat) i realitzant el pagament telemàtic de la taxa.

  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que se n'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels següents passos:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  II. Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció "Cos administratiu C1-01, convocatòria 34/16", "Tramitar sense certificat".

  Una vegada omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, s'ha de validar, descarregar i signar i, una vegada abonada la taxa, s'ha de presentar en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  III. Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, podrà presentar-se la sol·licitud en el model recollit en l'annex III (per a la qual cosa s'ha de recollir l'imprés en les oficines PROP).


  SOL·LICITUD I TAXA PER ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9841 • Lloc de presentació

  -. Sol·licitud electrònica: Per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.

  - Sol·licitud semipresencial i presencial s'ha de presentar en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  15,00€  1. El pagament de la taxa s'ha d'efectuar:
  - Si es presenta sol·licitud electrònica, el pagament s'ha d'efectuar electrònicament.
  - Si es presenta sol·licitud semipresencial, el pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés, o telemàticament amb targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard sense certificat de signatura digital.
  - Si es presenta la sol·licitud presencialment, el pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés.

  2. L'abonament de la taxa s'ha de justificar:
  - En el cas que es faça el pagament amb targeta, amb el justificant de pagament que s'ha de descarregar quan es presente la sol·licitud semipresencial i que s'ha de presentar juntament amb aquesta.
  - En cas d'abonament en entitat bancària col·laboradora, en l'imprés de sol·licitud semipresencial i presencial -model 046 o sol·licitud- ha de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés mitjançant la validació per l'entitat en la qual es realitze l'ingrés, a través de certificació mecànica, o, en defecte d'això, el segell i la signatura, llevat que concórrega una de les causes d'exempció establides en la base 5.2 i es faça constar en l'imprés de sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  a) Les persones contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Família nombrosa especial" en l'apartat "Altres dades", "Exempcions", de la sol·licitud.
  b) Les persones contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona i que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Altres" en l'apartat "Altres dades de la convocatòria", de la sol·licitud.
  c) Les persones contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Diversitat funcional" en l'apartat "Altres dades de la convocatòria", "Exempcions", de la sol·licitud.
  d) Les persones contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a això, cal assenyalar amb una ics (X) "Altres" en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", de la sol·licitud.

  BONIFICACIONS:
  a) Les persones membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tindran una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra. Per a obtindre-la, han d'assenyalar amb una ics (X) "Família nombrosa especial" en l'apartat "Altres dades", "Exempcions", de la sol·licitud.
  b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, es gaudirà d'una bonificació del 10 % de la quota íntegra, acumulable a la fixada en la lletra anterior.


 • Informació complementària

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho indiquen expressament en la sol·licitud de participació.

  Les persones amb diversitat funcional, que sol·liciten mesures d'adaptació, han d'indicar-ho en la sol·licitud i marcar el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial. En la sol·licitud electrònica o semipresencial, les persones amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació han de marcar les caselles habilitades a aquest efecte en l'apartat E "Diversitat funcional".


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.