Etapa ocupació publica

Bombera-conductora

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003200002307434ec841000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  01/10/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-190


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'han d'ajustar al model oficial que figura com a annex I de les presents bases. El model de sol·licitud normalitzat es facilitarà gratuïtament en el Registre General de Consorci (camí de Montcada, 37. València), també s'hi podrà accedir mitjançant la pàgina web del Consorci (www.bombersdv.es/oposicions).
  Les sol·licituds de participació en el procés selectiu s'han de dirigir a la Presidència del Consorci, i s'hi ha de fer constar que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.

  Documentació de la qual s'ha d'acompanyar la sol·licitud.
  a) Sol·licitud de convalidació de proves físiques i/o psicotècniques, i documentació annexa, d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases.
  b) Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa per drets d'examen (resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària).
  c) Certificat mèdic a què fa referència la base segona núm. 1.h).
  d) Les persones que sol·liciten l'exempció de realització del tercer exercici de la fase d'oposició (coneixement del valencià) han d'acompanyar la sol·licitud de la còpia del "Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià Grau Elemental", equivalent o superior, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  d) Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de presentar la sol·licitud amb l'original i la fotocòpia o la còpia de la documentació acreditativa del coneixement de castellà.
  f) Per a les persones aspirants no nacionals, original i fotocòpia o còpia del passaport en vigor o document d'identitat equivalent al document nacional d'identitat.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones aspirants amb diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent. A més, han d'especificar en la sol·licitud si requereixen una adaptació de temps i forma; per a aquest cas, han d'aportar també el certificat de l'òrgan administratiu competent en què conste l'adaptació oportuna. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds i la resta de documentació s'han de presentar en el Registre del Consorci (camí de Montcada, núm. 37, de València), o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  50,00€  L'ingrés s'ha d'efectuar en el número de compte de l'entitat CAIXABANC SA obert a nom del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València IBAN ES14 2100 4337 8802 0004 5460 (BIC: CAIXAESBBXXX).
  L'ingrés s'ha de justificar mitjançant el resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària.


 • Informació complementària

  A l'efecte de comunicacions i la resta d'incidències, l'òrgan tècnic de selecció, siga quin siga el lloc de realització de les proves selectives, tindrà la seua seu a les oficines centrals del Consorci situades al camí de Montcada, 24, de València.