Etapa ocupació publica

Cossos de Secundària i altres cossos

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://ceice.gva.es/documents/162909733/162910307/con_sec_dogv.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds i documents serà del sis al vint-i-set de novembre de 2018, els dos inclusivament.


 • Data de publicació

  31/10/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8414


 • Documentació / Informació

  Tot i que es concurse per més d'una especialitat, o se sol·liciten places de diferents administracions educatives, les persones participants presentaran una única sol·licitud per cada cos pel qual participen. La sol·licitud de participació en aquest concurs de trasllats s'ha de tramitar telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport https://ceice.gva.es. No serà necessària la presentació de la instància en cap de registre físic. No obstant això, les persones participants dependents de la Generalitat Valenciana que pretenguen reingressar per aquest procediment i les dades de les quals no es troben incorporades en els sistemes informàtics han d'omplir la sol·licitud que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i l'han de presentar en els registres de les direccions territorials.

  Han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, dins del termini de presentació de sol·licituds:

  a) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que haja participat en el procediment de provisió convocat durant el curs 2017/2018 que, a més de voler fer valdre en allò que coincidisca amb el barem del present procediment la baremació que va obtindre, hi vulga aportar mèrits nous. Això ho han manifestaran expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es, en què únicament s'han d'indicar els mèrits ara al·legats i aportats, sempre que s'hagen perfeccionat amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies del concurs esmentat.

  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del concurs.

  b) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que haja participat en el procediment de provisió convocat durant el curs 2017/2018 que no realitze l'opció anterior podrà optar per la nova valoració de tots o part dels seus mèrits, la qual cosa ha de manifestar expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es. S'avaluaran a aquests participants de nou els mèrits dels apartats o subapartats que trien quan òmpliguen la instància, sempre que presenten de nou la documentació acreditativa d'aquests i es mantindrà la puntuació de la resta en allò que coincidisca amb el barem del present procediment.

  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del procediment.

  c) Les persones sol·licitants que no van participar en el concurs esmentat han d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l'annex III de l'Ordre EFP/1015/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que s'han de convocar durant el curs 2018/2019, i en l'annex I d'aquesta resolució, excepte el full de serveis que ha d'aportar l'Administració. Això s'ha de manifestar expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es.

  Tots els documents que s'aporten s'han de remetre degudament compulsats.

  Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per tal motiu lesionat els seus interessos i drets.

  Els mèrits al·legats i no justificats documentalment o els documents que no tinguen les dades indicades anteriorment no es tindran en compte.

  L'Administració podrà requerir les persones interessades en qualsevol moment, perquè justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions. • Lloc de presentació

  Els documents indicats en el barem s'han de presentar preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds de les persones que estiguen adscrites provisionalment o en comissió de servei i procedisquen o tinguen destinació definitiva d'una altra direcció territorial; en aquest cas, s'han de presentar en la direcció territorial d'origen. De la mateixa manera, el personal participant podrà presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca (en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada).
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  Durant el termini de presentació de sol·licituds es podrà desistir de la sol·licitud presentada.

  Una vegada conclòs aquest termini , no es tindrà en compte cap sol·licitud ni modificació d'aquesta, ni cap documentació referida als mèrits aportats, ni tampoc les renúncies a la participació, excepte allò que s'estableix en la base denovena.

  Durant el mes de gener de 2019, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè les persones participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.