Etapa ocupació publica

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La Fe (núm. lloc 45821)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/23/pdf/2018_9565.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8408, de 23/10/2018)


 • Data de publicació

  23/10/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-Núm. 8408


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han d'omplir degudament el model de sol·licitud (annex I) d'aquesta convocatòria.
  En la sol·licitud s'han de consignar les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional que incloga, preferentment, els mèrits acadèmics i/o l'experiència professional en l'acompliment de càrrecs directius en institucions sanitàries o llocs de treball amb funcions similars a les del que es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i els objectius que es volen aconseguir en la plaça que se sol·licite.


  SOL·LICITUD GENERAL D'ADMISSIÓ AL CONCURS DE PLACES VACANTS OFERIDES PER LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31223_BI.pdf • Lloc de presentació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria han d'omplir una sol·licitud que s'ajuste, necessàriament, al model que consta com a annex I. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en el Registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública, o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Recursos