Etapa ocupació publica

ENGINYER/A TÈCNIC/A TELECOMUNICACIONS

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases

 • Direcció web

  http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1573-noviembre/9340-bocce-5838-27-11-2018?Itemid=0


 • Data de publicació

  27/11/2018


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta-5838


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.