Etapa ocupació publica

Administratiu/iva

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003e00000b1c434ee02c000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  11/12/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-237


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Documentació acreditativa del títol exigit.
  - Full d'autobaremació (annex II). El full d'autobaremació ha de contindre una relació dels mèrits que, com a màxim (no se'n podran més amb posterioritat), la persona aspirant sol·licita que li puntuen en la fase de concurs. (No cal presentar els documents que els acrediten, ja que només es requeriran als que aproven la fase d'oposició amb la finalitat de determinar l'ordre final del procés selectiu.)
  - Resguard de l'ingrés bancari efectuat -no s'admetrà ni el gir postal ni el telegràfic- en el compte número ES94-0049-4409-3721-1000-0947 del Banco Santander, de la taxa corresponent (important: en el resguard s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés). • Lloc de presentació

  Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president de la Corporació, segons el model de sol·licitud de la convocatòria (annex I), i s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  25,00€  Ingrés bancari en el compte número ES94-0049-4409-3721-1000-0947 del Banco Santander.