Etapa ocupació publica

Subaltern/conserge

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/17/pdfs/BOE-A-2019-521.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOE de 17/01/2019


 • Data de publicació

  17/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-15


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el corresponent conveni.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.