Etapa ocupació publica

Convocatòria 106/2018. Concurs de trasllats del cos A2-30 superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_12069.pdf


 • Data de publicació

  27/12/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8452


 • Documentació / Informació

  NOTA IMPORTANT ABANS D'INICIAR LA SOL·LICITUD

  MILLORA D'OCUPACIÓ:

  El personal que, trobant-se en situació de millora d'ocupació, a la data de publicació d'aquesta convocatòria, present sol·licitud de participació en aquesta, haurà d'incorporar-se al lloc que, si escau, se li adjudique.

  RECOMANACIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD, AUTOBAREMACIÓ I PRELACIÓ DE LLOCS:

  Pot presentar-se la sol·licitud diverses vegades, dins del termini de presentació, únicament es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada. No obstant això, l'aplicació guarda l'última sol·licitud sense enviar, per tant, la sol·licitud guardada podrà modificar-se en qualsevol moment, abans d'efectuar el seu registre telemàtic. No és necessari registrar cada vegada la sol·licitud, es registrarà quan es tinga la seguretat d'haver introduït totes les dades correctes. Una vegada registrada telemàticament, si es vol modificar alguna dada cal fer de nou la sol·licitud.

  En el camp d'observacions, cal introduir les dades en l'última modificació de la sol·licitud, prèviament al seu enviament, i, s'ha de comprovar en el justificant de registre que apareixen aquestes observacions.
  Les instruccions per a presentar la documentació annexa es troben detallades en la base segona presentació de sol·licituds.
  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ:
  1) Per certificat digital entrar en la següent URL:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Podrà annexar la documentació acreditativa que desitje.

  2) Per registre en un centre PROP.
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp

  El formulari està al seu abast en Impresos associats a la URL d'abans. • Lloc de presentació

  La Sol·licitud només pot ser presentada telemàticament, i no en suport de paper i es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública , apartat descripció -indicar núm. de convocatòria i any (ej. 35/2017) , entrant en convocatòria, certificat telemático), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  La documentació annexa es presentarà per un punt de registre segons les instruccions detallades en la base segona de la convocatòria.


 • Informació complementària

  Contactes 2n nivell per a resoldre dubtes sobre el CONCURS (sólo concursos, no borses de treball, oposicions, etc):
  - Empar Piquer: 248300
  - Bernat Calataiud: 248224
  - Carmen Torres: 248228
  - Isabel Pesudo: 248229
  - Chelo Ortiz: 248234


 • Més documentació

  TRÀMIT PRESENACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/