Etapa ocupació publica

Escala oficial especialista (referència C12/18)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/07/pdf/2018_11985.pdf


 • Data de publicació

  07/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8458


 • Documentació / Informació

  1. Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ho ha de fer constar en la instància disponible en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació (https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html) i en l'oficina principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Serveis Generals), que figura com a annex IV a la present convocatòria.

  El personal aspirant ha de tindre en compte les següents puntualitzacions per a omplir la seua sol·licitud:
  a) En els tres primers apartats de les dades de la «Convocatòria», cal indicar:
  1. Cos/escala o categoria: Oficial especialista.
  2. Referència: C12/18.
  3. Forma d'accés: L.
  b) Les persones amb discapacitat que vulguen sol·licitar una adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis ho han d'indicar en la sol·licitud, en el requadre número 5 d'aquesta, per a la qual cosa és un requisit, en aquest cas, acompanyar la instància del corresponent certificat acreditatiu del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent a fi de fer efectiva, si escau, la petició esmentada.

  c) En l'apartat 19. "Dades que cal consignar segons les bases de la convocatòria", s'ha de fer constar:
  - En el requadre A), en quin idioma dels dos oficials de la comunitat autònoma, el valencià o el castellà, volen que se'ls proporcionen els textos dels exercicis del procés selectiu. Si no opten per cap dels dos, se'ls proporcionarà en qualsevol d'aquests, a elecció del tribunal.
  - En el requadre B), les persones que tinguen dret a l'exempció o a la bonificació, el tipus d'exempció o bonificació que els correspon.

  Els mers errors de fet que es puguen deduir de la sol·licitud com a tals es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

  Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de personal d'aquesta universitat, que es comprometrà a no fer-ne un ús diferent dels recollits en la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regulen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (DOCV de 15 de gener de 2003).

  2. Les sol·licituds s'han d'acompanyar de:
  a) Fotocòpia del DNI. Les persones que no tinguen nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen. • Lloc de presentació

  - En l'oficina principal del Registre General de la Universitat.
  - En les oficines auxiliars, situades a les secretaries de centre i a la seu d'Alacant.
  - A través dels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació de l'últim paràgraf del punt 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre).

  La sol·licitud que es presente a les oficines de Correus ha d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de certificar-la. Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada al registre general d'aquesta universitat.
  En cap cas s'admetrà la presentació de sol·licituds per mitjà del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant.
  En el sobre s'ha d'indicar l'adreça següent: Universitat d'Alacant, Servei de Selecció i Formació, carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690, Sant Vicent del Raspeig.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  15,00€  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell. S'han de fer constar en el comprovant bancari el nom, els cognoms i la referència de la convocatòria (C12/18).


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  a) Les o els aspirants amb una discapacitat igual al 33 % o superior. Per a gaudir d'aquesta exempció, s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria de Benestar Social o els òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per a obtindre l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta l'acredite l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en el termini esmentat, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha de fer amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar, inexcusablement, a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives.
  f) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial i gaudiran d'una bonificació del 50 % els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per a obtindre l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.


 • Informació complementària

  ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
  Una vegada expirat el termini de presentació d'instàncies, la Gerència de la Universitat d'Alacant dictarà una resolució, que es publicarà en la pàgina web del Servei de Selecció i Formació següent: https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que contindrà la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de la causa d'exclusió. Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió.

  En qualsevol cas, per a evitar errors i possibilitar l'esmena dins del termini, les persones aspirants han de comprovar, no solament que figuren en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, sinó que, a més, els seus noms i el DNI consten correctament en la llista esmentada.

  Una vegada conclòs aquest termini, es publicarà una resolució en la qual, a més de declarar aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses, es recollirà el lloc, la data i l'hora de començament del primer exercici, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils. Aquesta resolució es publicarà en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació (https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html) i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.