Etapa ocupació publica

Tècnic/a de Laboratori. Referència 2924/18

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/07/pdf/2018_12088.pdf


 • Data de publicació

  07/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8458


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de completar el formulari que hi ha en la pàgina web del Servei de Personal d'Administració i Serveis http://serviciopas.umh.es, i seguir les instruccions per a obtindre la sol·licitud de participació. Una vegada finalitzada la sol·licitud, aquesta s'ha d'imprimir i presentar.
  La sol·licitud de participació s'ha de dirigir al rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a la costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen. En cap cas, el tràmit de pagament en l'oficina bancària, ni l'efectuat a través de la pàgina web, serà substitutiu del tràmit de presentació esmentat, dins del termini i en la forma adequada, de l'imprés de la sol·licitud davant de l'òrgan indicat anteriorment, o del justificant en el qual conste el codi de l'autorització. • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus.

  Es podran utilitzar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Les sol·licituds que es presentades en les oficines de correus s'han de presentar en sobre obert perquè el treballador estampe el segell de dates en la part superior esquerra d'aquestes, en què ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data, i s'han de remetre a l'adreça següent: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Registre General, Edifici Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,26€  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte corrent Concursos i Oposicions de l'entitat bancària següent: SabadellCAM: ES07 0081-1017-67-0001079617.
  El rebut s'ha de generar de manera obligatòria a través de la pàgina web www.umh.es/recibos, i s'hi ha de fer una referència expressa a la convocatòria a la qual es presenta.
  El pagament de la taxa s'ha de fer efectiu, preferentment, a través de la pàgina web www.umh.es/recibos, o bé mitjançant el rebut degudament segellat pel banc. Si s'utilitza la primera via, l'acreditació d'aquest s'ha de fer presentant el justificant en el qual conste el codi d'autorització i la referència de la convocatòria per la qual es realitza aquest.
  El pagament de la taxa s'ha de justificar amb la impressió del segell de l'entitat bancària en què s'haja efectuat l'ingrés o el resguard original d'haver abonat els drets d'examen, en què ha de constar el nom, els cognoms, el concepte i la referència de la convocatòria.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció, s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual al 33 % o superior.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per a obtindre l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta l'acredite l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en el termini esmentat, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, s'ha de sol·licitar en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha de fer amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar, inexcusablement, a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.