Etapa ocupació publica

Auxiliar d'Informació Turística.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do;jsessionid=842CCC708ED0B772C3D5EB0EE6CE9B02?idAnuncio=103050


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província número 5, de data 10/01/2019.


 • Data de publicació

  10/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-5


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", conforme al model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana
  (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu, que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.

  En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló (punts d'informació multimèdia), es posaran a la disposició de les persones interessades que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web,omplir i imprimir el document.

  Juntament amb el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", els aspirants han de presentar l'annex II - full d'autobaremació omplit. • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota aquesta documentació s'ha de presentar en el Registre General de l'Ajuntament (pl. Major, 1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá, cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (av. Germans Bou, 17), Districte Oest (pl. Lagunas de Ruidera - Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, 28 ), i en la seu del Patronat Municipal de Turisme de Castelló (c/ Moll Serrano Lloberas, s/n), o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  15,00€  Amb el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", ja omplit i imprés, s'ha d'efectuar el pagament dels drets d'examen, en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.

  Els drets d'examen només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.


 • Informació complementària

  ADMISSIÓ DELS CANDIDATS
  Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el tinent d'alcalde delegat de Gestió Municipal aprovarà mitjançant una resolució la llista d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web del Patronat Municipal de Turisme i de l'Ajuntament de Castelló, i concedirà un termini de 10 dies naturals per a interposar reclamacions. Si n'hi haguera, seran acceptades o rebutjades en la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva.
  En cas de no presentar-se reclamacions, la resolució s'elevarà automàticament a definitiva. En aquesta resolució, també es determinarà la composició nominal del Tribunal Qualificador i el lloc, la data i l'hora d'inici de la fase d'oposició. Els exercicis de la fase d'oposició es duran a terme en la data i el lloc que s'anunciarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, en la web www.castelló.es. I en la web www.castellonturismo.com

  PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL
  El període de vigència d'aquesta borsa de treball serà d'un any comptat a partir de l'endemà de l'aprovació d'aquesta pel tinent d'alcalde delegat de Gestió Municipal. Si al final d'aquest període no s'ha constituït una nova borsa que substituïsca l'anterior, la vigència d'aquesta es prorrogarà de manera automàtica sense necessitat de cap acte exprés fins que quede constituïda la nova.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.