Etapa ocupació publica

Arquitecte tècnic o arquitecta tècnica.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000440000042c434eeb23000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, número 8, de data 11/01/2019.


 • Data de publicació

  11/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-8


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les proves d'accés ha de presentar la instància corresponent (model ANNEX I) dirigida a l'Alcaldia, en la qual ha de fer constar que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria, per a la qual cosa ha d'adjuntar a aquesta els comprovants següents:
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  - Relació individualitzada dels mèrits puntuables. S'ha de presentar la documentació justificativa d'aquests juntament amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu. En cas que es presente la llista de mèrits una vegada haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquests no es podran valorar.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds i poden demanar-ne la modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds, acabat el qual no s'admetrà cap petició d'aquesta naturalesa. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  5,00€  El pagament dels drets d'examen s'ha de realitzar mitjançant transferència una bancària a favor de l'Ajuntament de Vallada o altres mitjans legalment admesos.
  Número del compte corrent ES14 2045 6010 86 1100000188. Si la persona que ordena la transferència o l'ingrés no és la mateixa que l'aspirant, s'ha d'indicar en l'extracte de l'operació el nom i els cognoms de l'aspirant.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.