Etapa ocupació publica

Cos de professors d'Ensenyament Secundari. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Filosofia, Llatí, Llengua castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Orientació Educativa, Tecnologia, Formació i Orientació Laboral, Intervenció Sociocomunitària, Hostaleria i Turisme, Processos i Mitjans de Comunicació, Informàtica, Llengua i Literatura Valenciana, Economia, Administració d'Empreses, Organització i Gestió comercial i Processos Sanitaris).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_2095.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 5 de març de 2019 fins al 29 de març de 2019 (els dos inclosos). La no-presentació d'aquesta dins del termini i en la forma escaient suposa l'exclusió de l'aspirant.


 • Data de publicació

  04/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8498


 • Documentació / Informació

  A l'hora d'omplir la sol·licitud, s'han de tindre en compte, a més de les instruccions que s'indiquen en el tràmit corresponent en la seu electrònica, les següents:
  a) S'hi ha de fer constar el cos, el codi, el nom de l'especialitat i el torn pel qual es participa. Així mateix, s'hi ha d'indicar la província en què, preferentment, es vulguen fer les proves.
  b) Els aspirants que, pel fet de tindre les condicions establides, vulguen acollir-se a la reserva de diversitat funcional física o intel·lectual ho han d'indicar en la sol·licitud i han d'adjuntar a la instància la certificació corresponent. No fa falta presentar aquest document si ha sigut elaborat per l'Administració de la Generalitat Valenciana i si expresseu la vostra autorització perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents.
  c) Amb independència del torn pel qual accedisquen, les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis ho han d'indicar en la sol·licitud i han d'adjuntar a la sol·licitud una certificació de les adaptacions requerides, expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
  d) Els aspirants estrangers han de consignar en la instància la titulació al·legada, si escau, per a l'exempció de la prova prèvia prevista a la base 7.1.1, i han d'adjuntar a la instància la justificació corresponent.
  Així mateix, els aspirants no nacionals d'algun estat de la Unió Europea han d'adjuntar la documentació que justifique que tenen el requisit per a poder participar d'acord amb el que es preveu en la base 2.1.1.a.
  e) Tots els aspirants han d'indicar la titulació al·legada per al compliment del requisit de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base 7.1.2.
  f) Les persones aspirants han de declarar, si escau, i d'acord amb la base 14 d'aquesta convocatòria, que no volen ser incloses en les llistes d'aspirants per a exercir llocs en règim d'interinitat.


  DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18961_BI.pdf • Lloc de presentació

  Els aspirants que disposen de DNI o NIE i vulguen participar en aquest procés selectiu han d'omplir el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es) i en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones.
  Les sol·licituds s'han d'omplir seguint les instruccions que s'hi indiquen, i és necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica.
  La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què es complete tot el procés telemàtic, i els aspirants han de guardar el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.
  Les sol·licituds omplides o registrades per altres mitjans diferents a la via telemàtica indicada en la base 3.1 d'aquesta ordre, es consideraran no presentades dins del termini.
  La falta de pagament de la taxes per la via indicada en aquesta ordre o el pagament fora de termini determina l'exclusió de l'aspirant, tenint en compte que, en els casos esmentats i qui haja procedit així, no té dret a participar en el procediment.
  No s'hi podrà presentar més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En aquest cas, s'hi ha de presentar una sol·licitud per cada especialitat a què s'opte. No obstant això, l'opció a més d'una especialitat no implica que es puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.
  En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l'última. La sol·licitud s'ha d'omplir d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases d'aquesta ordre.

  Els aspirants estrangers que, tot i que compleixen els requisits generals i específics, no disposen de NIE han d'omplir una instància d'acord amb el model oficial que se'ls facilitarà per la Direcció General d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Per a fer-ho, han de sol·licitar-ho al correu electrònic seleccion_edu@difusio.gva.es.
  Aquesta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu i cada participant ha d'utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.
  Una vegada omplida la instància, s'ha d'imprimir per triplicat.
  La sol·licitud impresa per triplicat s'ha de presentar, si escau, en alguna de les entitats financeres col·laboradores a l'efecte de l'abonament de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, els aspirants han de presentar la sol·licitud en les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran seguidament a
  l'organisme competent. Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
  - el comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.
  - els documents establits en la base 3.3, si escau.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  28,10€  L'ingrés de l'import s'ha de fer mitjançant una targeta bancària o el càrrec en el compte, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.
  De conformitat amb el que es disposa en els articles 14.4-2, 14.4-5 i 14.4-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els drets d'examen són els següents:

  - Personal d'ingrés als cossos de professors d'Ensenyament Secundari: 28.10 €
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general: 12.50 €
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial: exempt
  - Persones amb un grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior: 3.40 €
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona: 3.40 €

  Els aspirants que estiguen exempts del pagament de la taxa o tinguen dret a la reducció d'aquesta han d'acompanyar la sol·licitud de la documentació acreditativa del dret a l'exempció o la reducció.
  Aquesta acreditació s'ha de fer adjuntant a la sol·licitud la documentació següent:
  a) Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, en cas d'haver-ho al·legat.
  b) La certificació expedida per l'òrgan competent que acredite la condició d'aspirant amb diversitat funcional igual al 33 % o superior.
  c) En cas d'haver al·legat ser víctima d'actes de violència sobre la dona, s'ha d'acreditar aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  En els casos a i b, no fa falta presentar els documents acreditatius, quan hagen sigut elaborats per l'Administració de la Generalitat Valenciana si expressen la vostra autorització perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents.

  El simple pagament electrònic de la taxa dins del termini no equival a la inscripció en el procés selectiu, ja que s'han de fer tots els passos del tràmit telemàtic fins a finalitzar el registre electrònic.

  De conformitat amb el que estableix l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, no es farà la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió dels aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a aquests.


 • Exempció / Reducció taxes


  REDUCCIÓ:
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona

  EXEMPCIÓ:
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial


 • Informació complementària

  Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració general de l'Estat, +34 902887060 per a telefonades des de fora d'Espanya).
  Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963985300. O omplint el formulari en http://www.accv.es/contacto
  Altres problemes tècnics amb el tràmit d'inscripció: telèfon 961040504 Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 8 h a 19 h, i divendres, de 8 h a 15 h.
  Dubtes sobre la convocatòria: seleccion_edu@difusio.gva.es


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.
  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: oposicions Secundària 2019

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Guia d'usuari per a la inscripció telemàtica

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Llistat de preguntes freqüents

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Model de certificat de serveis docents prestats en ensenyaments reglats de centres de titularitat diferent de la Generalitat Valenciana

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/