Etapa ocupació publica

Cos de professors d'Ensenyament Secundari. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Filosofia, Llatí, Llengua castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Orientació Educativa, Tecnologia, Formació i Orientació Laboral, Intervenció Sociocomunitària, Hostaleria i Turisme, Processos i Mitjans de Comunicació, Informàtica, Llengua i Literatura Valenciana, Economia, Administració d'Empreses, Organització i Gestió comercial i Processos Sanitaris).

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista d'aprovats [fase d'oposició]. Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari


 • Data de publicació

  15/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Les persones que superen la fase d'oposició, presentaran davant el corresponent tribunal, en una única crida, que serà l'endemà hàbil al de la publicació de la qualificació definitiva de la fase d'oposició del mateix tribunal, adjuntant una declaració de mèrits.

  Contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, les persones aspirants interessades, podran presentar recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal i Centres Docents, per via telemàtica. • Lloc de presentació

  MÈRITS:
  Davant el tribunal, en una única crida.

  RECURS:
  A través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es)


 • Més documentació

  Tràmit telemàtic per a presentar recurs

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Guia d'usuari per a presentar recurs telemàtic

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/