Etapa ocupació publica

Tècnic/a superior de Medi Ambient

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/14/pdf/2019_108.pdf


 • Data de publicació

  14/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8463


 • Documentació / Informació

  - Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar una fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Resguard de l'ingrés dels drets d'examen o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes (apartat 3.7 d'aquesta convocatòria). • Lloc de presentació

  El Registre d'Entrada de la Universitat de València (avinguda Blasco Ibáñez, 13).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  15,00€  Banc Santander «Drets d'examen - Universitat de València», número:
  ES21.0049.6721.65.2010001382