Etapa ocupació publica

Tècnic/a superior de Medi Ambient

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Nova obertura de termini extraordinari)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/28/pdf/2019_708.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Amplia el termini de presentació de sol·licituds en cinc dies hàbils: des del 30 de gener fins al 5 de febrer de 2019.


 • Data de publicació

  28/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8473


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a:


 • Informació complementària

  - Titulació exigida: Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals o en Biologia, o en Química o en Geografia i Medi Ambient