Etapa ocupació publica

Convocatòria places d'auxiliar de Servei a temps parcial en la Fundació Esportiva Municipal.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004300000999434ee954000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  04/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-3


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el present procés s'han de dirigir a la Presidència de la Fundació Esportiva Municipal de València.

  La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta, per a la qual cosa és necessari que hi conste una adreça de correu electrònic.

  La instància s'ha d'acompanyar del resguard de l'ingrés bancari per drets d'examen. Els drets d'examen només es tornaran a les persones que no han sigut admeses al procés selectiu perquè no reuneixen algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest.

  ASPIRANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones amb diversitat funcional que requerisquen adaptacions per a la realització de les proves ho han d'indicar en l'apartat corresponent de la instància de sol·licitud per tal que es puguen adoptar les mesures oportunes, que podran ser acceptades a criteri del tribunal selectiu, sempre que quede garantida la igualtat amb la resta d'aspirants.
  Si se susciten dubtes sobre l'oportunitat de l'adaptació sol·licitada, es podrà oir l'interessat/ada i/o sol·licitar l'assessorament i, si escau, la col·laboració dels òrgans tècnics competents. En tot cas, hi ha d'haver congruència entre l'adaptació sol·licitada i la naturalesa de l'exercici per al sol·licitant, de manera que en cap cas puga desvirtuar-se el sentit de les proves selectives. • Lloc de presentació

  En qualsevol de les oficines de Registre d'Entrada de l'Ajuntament de València o davant de qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  29,44€  Els drets d'examen s'han d'efectuar directament o mitjançant una transferència en el compte número ES 18 2038-6171-75-6000331965 de BANKIA, i no es pot fer per gir postal o telegràfic. En el resguard, s'ha d'indicar el número de convocatòria a la qual correspon l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIÓ / BONIFICACIÓ

  1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.
  Els percentatges de bonificació seran els següents:
  - Categoria general: 50 % de bonificació en la quota íntegra.
  - Categoria especial: 100% de bonificació en la quota íntegra.
  Les persones beneficiàries han d'acompanyar la instància de sol·licitud de participació en les corresponents proves de la fotocòpia del títol de família nombrosa, degudament compulsada.

  2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:
  - Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu de tal condició.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.
  Són requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, s'ha de sol·licitar en l'oficina dels serveis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, s'ha de fer mitjançant l'aportació en còpia de la declaració anual de l'IRPF de la part corresponent a ingressos del contribuent de l'any anterior que es tracte, o el certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.
  Els dos documents s'han d'adjuntar a la sol·licitud.


 • Informació complementària

  Per resolució, es declararà aprovada provisionalment la llista de persones admeses i excloses, i es concedirà un termini de 10 dies perquè les persones aspirants excloses n'esmenen els defectes. Així mateix, en aquest termini, les persones interessades podran presentar qualsevol reclamació pertinent.
  Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat.

  La data, l'hora i el lloc de realització del primer exercici de l'oposició es publicaran en el BOP, segons el que disposa la base 6, juntament amb la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses.
  Una vegada realitzat el primer exercici, els successius anuncis i comunicacions es faran públics pel tribunal en la web de la Fundació Esportiva Municipal, amb almenys 12 hores d'antelació respecte al començament de la prova següent, si es tracta del mateix exercici, i de 48, si és un de nou. En tot cas, des de la conclusió d'un exercici fins a l'inici de la realització del següent hauran de transcórrer, almenys, 72 hores i no més de 45 dies naturals.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
  Els aspirants proposats pel Tribunal com a seleccionats han d'aportar davant de l'òrgan competent de la Corporació, en els 20 dies hàbils següents a aquell en què es faça pública la relació d'aspirants aprovats, la documentació acreditativa referida als requisits de la base 2a.

  El personal proposat que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional ha d'acreditar tal condició mitjançant una certificació de la Conselleria d'Igualtat i Política Inclusiva o l'òrgan equivalent, en la qual conste, juntament amb un grau de diversitat igual o superior al 33 %, la capacitat de l'aspirant per a l'acompliment de les funcions del lloc.

  Qui, en el moment de la proposta, tinga la condició de personal funcionari de carrera de qualsevol de les AP quedarà exempt/a de justificar documentalment les condicions generals a què es refereix la norma tres que ja hagen sigut aportades per a obtindre el seu anterior nomenament. En qualsevol cas, han de presentar l'original o la fotocòpia compulsada del seu nomenament com a personal funcionari de carrera i el títol acadèmic exigit.

  L'acreditació de coneixements de valencià, mitjançant un certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  Qui no puga acreditar coneixements de valencià després de la superació de les proves selectives de la manera indicada en l'apartat anterior, ha d'assistir als cursos de perfeccionament que a aquest efecte s'organitzen.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.