Etapa ocupació publica

Professors del Conservatori de Música d'Almoradí.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/01/21_14/2019_000234.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, de 21/01/2019


 • Data de publicació

  21/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  - Mèrits que al·lega per a la seua valoració en la fase de concurs. La forma en què es poden al·legar els mèrits pot ser mitjançant el currículum professional de l'aspirant, mitjançant una relació de mèrits o directament mitjançant els documents acreditatius. En tot cas, s'ha d'aportar la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Justificant bancari d'ingrés de 6,00 euros en concepte de taxa per concurrència a proves selectives de personal, que haurà d'efectuar-se en el compte corrent que l'Ajuntament d'Almoradí té obert en la Caixa Rural Central núm. ES37-3005-0012-081138563729, en què s'ha de fer constar expressament en el moment del pagament que es realitza per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a constituir una borsa de treball temporal de professors del Conservatori de Música d'Almoradí, especialitats d'Harmonia, Anàlisi, Fonaments de Composició i Orquestra. • Lloc de presentació

  Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Almoradí (situat en la seu electrònica d'aquesta Administració), o en suport paper en el Registre General, o en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  6,00€