Etapa ocupació publica

Cos superior facultatiu institucions sanitàries de la Junta d'Andalusia, especialitat Veterinària.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/14/BOJA19-014-00017-667-01_00149107.pdf


 • Termini

  Tancat.

  15 dies hàbils, que comencen el dia 22 de gener fins al dia 11 de febrer de 2019.


 • Data de publicació

  22/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-14


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.