Etapa ocupació publica

Cos d'enginyers industrials de l'Estat (codi 0700).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-657.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado número 18, de data 21/01/19.


 • Data de publicació

  21/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-18


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,49€

 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.