Etapa ocupació publica

Inspector de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3194501&miIdioma=C


 • Data de publicació

  22/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-15


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de presentar per duplicat i s'han d'acompanyar de la documentació següent (original i còpia per a compulsar):
  1. DNI original: cal mostrar-lo en el moment de presentar la instància o adjuntar-lo en cas que es presente per un altre mitjà.
  2. Titulació acadèmica requerida en la base segona.
  3. Resguard original acreditatiu de l'abonament de la taxa.
  4. Original del certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'inspector, i que no es troba impedit o incapacitat per a l'accés a la funció pública.
  5. En el cas de sol·licitar l'exempció de realització de les proves psicotècniques i físiques, segons s'indica en la base quinzena de la convocatòria.
  6. Permisos que habiliten per a la conducció de la classe B, amb un any d'antiguitat, i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  7. Acreditació documental dels mèrits obtinguts, o que està en condicions d'obtindre, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona i s'han de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, situat a l'avinguda Colom, núm. 93, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), per a la qual cosa s'ha d'utilitzar la instància que es facilitarà en les oficines municipals de l'Ajuntament, o bé es podrà imprimir des de la pàgina web municipal www.lapobladevallbona.es.

  Les instàncies han d'estar degudament omplides i han de reunir els requisits genèrics que s'estableixen en els articles 66 i 69 de l'LPACAP, i s'hi ha de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits d'admissió, així com que disposen de la documentació original que així ho acredita, que posaran a la disposició de l'Administració quan siga requerida.

  Si es presenta per algun dels mitjans previstos en l'article 16.4 de l'LPACAP, les persones aspirants han de remetre un correu electrònic a personal@lapobladevallbona.es, en el qual comuniquen la presentació, i hauran d'adjuntar una còpia de la instància registrada i segellada per l'organisme corresponent.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  50,00€  L'abonament de la taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i cal fer l'ingrés corresponent en qualsevol d'aquestes entitats bancàries col·laboradores: Bankia (caixers), BBVA, Caja Mar, Banco Santander SA, Kutxabank, Banco Popular Español, Caja Popular, Banc de Sabadell, Caixabank, Ibercaja Banco, o bé en l'Oficina Ajunta't a través de targeta de crèdit.

  - No s'admetrà cap altre tipus de pagament dels drets d'examen.

  L'imprés d'autoliquidació el facilitarà l'Oficina Ajunta't, presencialment o sol·licitant-lo per correu electrònic dirigit a recaudacion@lapobladevallbona.es.

  La quota de la taxa correspon a la tramitació completa. En cas de desistir a participar en el procediment de selecció, només en el cas que es comunique dins del període que es concedisca per a presentar reclamacions o documentació després de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, es tindrà dret al reintegrament de la quantitat ingressada.

  L'exclusió en el procediment selectiu d'algun dels aspirants, per causa no esmenable, així com la retirada voluntària o el desistiment dels aspirants una vegada intervingut el procediment selectiu, no generarà dret de devolució de la taxa.


 • Informació complementària

  RECURSOS:

  Contra aquestes bases, actes administratius definitius corresponents i actes del Tribunal, les persones interessades podran interposar els recursos que corresponen en els casos i en la forma establits en la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 9/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.