Etapa ocupació publica

Arquitecte tècnic

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/01/24_17/2019_000476.pdf


 • Data de publicació

  24/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-17


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en el concurs oposició ho ha de sol·licitar en el model oficial d'instància que es descarregarà de la pàgina web de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant (http://www.diputacionalicante.es/va/).
  Una vegada hagen omplit les dades, els interessats han de signar la instància generada en el procés electrònic (document PDF), de manera que quede constància que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la base segona, i han d'acreditar el pagament de la taxa corresponent

  En la sol·licitud ha de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés dels drets d'examen, mitjançant la validació de l'entitat col·laboradora en la qual es realitze l'ingrés, a través de certificació mecànica o, en defecte d'això, segell i signatura autoritzada d'aquesta en l'espai reservat a l'efecte.
  En els casos en què l'ingrés de l'import es realitze via telemàtica, s'ha d'acompanyar la sol·licitud del justificant corresponent.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta. • Lloc de presentació

  Una vegada es generen les instàncies i s'abonen les taxes corresponents, juntament amb una fotocòpia del DNI i la documentació acreditativa que corresponga, es podran presentar en la seu electrònica d'aquesta Corporació com a documents annexos a la instància general; igualment, es podrà presentar en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de l'Excma. Diputació Provincial (c/ Tucumán, núm. 8, d'Alacant) o en la forma que determina l'article 16 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  L'ingrés de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació, juntament amb la presentació de la sol·licitud, en les entitats financeres que presten els serveis bancaris i financers en aquesta Diputació, i que figuren en el mateix imprés.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  Vegeu l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Realització de Proves Selectives (Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 140, de data 24 de juliol de 2012). Enllaç:
  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/07/24-07-12.pdf#page=28