Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004600000722434eeef5000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  25/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-45


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat en la Tresoreria Municipal, mitjançant un ingrés bancari, els drets d'examen, que es fixen en 59 €. A aquest efecte, el compte bancari en el qual s'ha d'efectuar l'ingrés a nom de l'Ajuntament d'Alberic, i amb el concepte *CONVOCATÒRIA AGENTS POLICIA*, és el següent: IBAN ES54 2100 7194 6922 0004 8641
  c) Fotocòpia del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent.
  d) Fotocòpia dels permisos requerits que habiliten per a la conducció dels vehicles pertinents.
  e) Certificat mèdic oficial, en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública. • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, o de la manera que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  59,00€  Cal indicar com a concepte "CONVOCATÒRIA AGENTS POLICIA" i el compte bancari és: IBAN ES54 2100 7194 6922 0004 8641


 • Exempció / Reducció taxes


  Estarà exempt del pagament dels drets d'examen qui acredite la concurrència d'alguna de les condicions següents, per a la qual cosa cal assenyalar l'opció corresponent en el model d'instància:
  - Els demandants d'ocupació amb una antiguitat d'almenys 6 mesos.
  - Les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
  - Els membres de famílies nombroses que tinguen reconeguda aquesta condició, així com les famílies monoparentals.
  - Les víctimes de violència de gènere.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.