Etapa ocupació publica

Arquitecte tècnic

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000460000080d434eefe4000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de 29/01/2019.


 • Data de publicació

  29/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-20


 • Documentació / Informació

  - DNI, passaport o document d'identificació equivalent, llevat que la instància es presente de manera telemàtica.
  - Declaració responsable prevista en l'annex II.
  -Resguard acreditatiu del pagament de la taxa. • Lloc de presentació

  En el registre de l'Ajuntament (plaça Major, 1, 46132 Almàssera). O en l'Oficina Virtual:
  https://almasseraoficina.sede.gva.es/opencms/opencms/channels/temas/OCUPACION/InscBolsaTrabajo?opAnterior=listadoTematico&tema=/OCUPACION/&addRuta


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.