Etapa ocupació publica

Titulat mitjà en activitats tècniques i professionals (Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1114.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado, número 26, de data 30/01/2019.


 • Data de publicació

  30/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-26


 • Documentació / Informació

  Emplenament de la sol·licitud: vegeu l'annex IV de les bases. • Lloc de presentació

  En el Registre General del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació o de la manera establida en l'article 16, apartat 4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. Cal adjuntar-hi el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  22,87€  Pagament de la taxa: vegeu l'apartat 3 (sol·licitud) i l'annex IV de les bases.