Etapa ocupació publica

Tècnic auxiliar d'arxiu-biblioteca

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/02/05_25/2019_000977.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de 5/02/2019.


 • Data de publicació

  05/02/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-25


 • Documentació / Informació

  Fotocòpia compulsada del DNI, fotocòpia compulsada del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l'apartat e de la tercera d'aquestes bases, si escau, Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
  Han d'acreditar, juntament amb la instància, els mèrits que s'hagen de valorar. • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.