Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?lo=00000001a6b7c8d9000000050000004a00000500434ef6c1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  15/02/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-33


 • Documentació / Informació

  TORN LLIURE
  Les instàncies de sol·licitud de participació en l'oposició s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament.

  A la instància s'ha d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.
  També es podrà fer la inscripció en la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, mitjançant el procediment corresponent en el catàleg de tràmits de la seu (gandia.sedelectronica.es). • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o de la manera prevista en l'article 16.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  50,00€  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització de l'autoliquidació, amb el model oficial facilitat per l'Ajuntament de Gandia i que està disponible en la pàgina web de l'Ajuntament (www.gandia.org), i l'ingrés, en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.
  També es podrà fer efectiu el pagament en la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, mitjançant el procediment corresponent en el catàleg de tràmits de la seu (gandia.sedelectronica.es).