Etapa ocupació publica

Agent d'ocupació i desenvolupament local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do;jsessionid=3C3856D284F71D95260D84CD0EF667E7?idAnuncio=103849


 • Data de publicació

  26/02/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-25


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent, en cas de tractar-se d'estrangers o nacionals d'estats membres de la Unió Europea
  b) Fotocòpia de la titulació exigida
  c) En cas de sol·licitar l'adaptació necessària per a la realització de les proves, fotocòpia del certificat de minusvalidesa o, en defecte d'això, de la targeta acreditativa de la condició de discapacitat en els termes regulats en l'Ordre 3/2010, de la Conselleria de Benestar Social, de 26 de març • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de la Pobla Tornesa, o de la manera que determina l'article 66 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.