Etapa ocupació publica

Agent d'ocupació i desenvolupament local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: [Obertura de termini]

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4384.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado número 73 de data 26/03/2019.


 • Data de publicació

  26/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de l'Estat-73