Etapa ocupació publica

Cos de gestió, escala tècnica de seguretat i salut en el treball

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190304/AnuncioCA01-280219-0004_es.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, que es comptaran a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOG de 04/03/2019


 • Data de publicació

  04/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Diario Oficial de Galicia-44


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.