Etapa ocupació publica

Redactor/a

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004d00000510434efe47000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les bases específiques en el BOP.


 • Data de publicació

  06/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-46


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia del DNI o del passaport, o la targeta de residència.
  · Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a l'expedició d'aquesta.
  · Formulari d'autobaremació.
  · Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada o segons el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.