Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/03/05_45/2019_002069.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 06/03/2019.


 • Data de publicació

  05/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-45


 • Documentació / Informació

  Han de manifestar que tenen totes les condicions i els requisits exigits en la base tercera de la convocatòria. • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Informació complementària

  L'aspirant ha de comunicar aquesta circumstància al negociat de personal d'aquest ajuntament, bé per via fax (965470955) o per correu electrònic (jmanuel@monovar.es), i adjuntar-hi el justificant.