Etapa ocupació publica

Netejador/a

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004d0000057d434efeb6000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província número 47, de data 07/03/2019.


 • Data de publicació

  07/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-47


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquestes proves selectives, ho han de fer constar en una instància adreçada al Sr. Alcalde, que se li facilitarà pel Registre General de l'Ajuntament de Llanera de Ranes i en la pàgina web (www.llaneraderanes.es).

  Les instàncies s'han d'acompanyar amb els mèrits aportats d'acord amb el barem establit en l'apartat seté d'aquestes bases. No és necessària la compulsa dels documents presentats. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Llanera de Ranes.
  També es poden presentar de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones que no presenten la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament ho han de comunicar mitjançant un correu electrònic a l'adreça: ajuntament@llaneraderanes.es, abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  La borsa té una vigència màxima de 3 anys, des de la constitució d'aquesta, i es pot prorrogar pel temps necessari per a constituir una borsa nova, que no podrà ser superior a 6 mesos.

  Presentació de documents.
  L'aspirant proposat/ada ha d'aportar, immediatament abans de la contractació, els documents següents:
  - Original i còpia del DNI.
  - Original i còpia del document d'afiliació a la Seguretat Social.
  - Original i còpia de la titulació acadèmica exigida per a l'accés a la convocatòria.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.