Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases específiques)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004e00000392434effda000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  11/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-49


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les corresponents proves d'accés, ha de sol·licitar-ho en el model d'instància que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà facilitarà, presencialment (en paper) i/o a través de la seu electrònica.
  Les persones aspirants que no puguen obtindre els impresos de sol·licitud perquè resideixen fora de la localitat o per altres circumstàncies, han de presentar una sol·licitud en què facen constar que reuneixen els requisits establits en l'apartat 3.1 d'aquestes bases i, si escau, els requisits de les bases especifiques de cada convocatòria.

  Enlllaç a les bases generals: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003700000aa4434ed28a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o per mitjà de qualsevol dels supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no presentar-se en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, sinó en altres registres admissibles i/o oficines de correus, la documentació presentada a través de qualsevol d'aquests últims mitjans s'ha de remetre, també, dins del termini de presentació, al fax número 961212223, i/o al correu electrònic rrhh@silla.es, amb la indicació d'aquesta circumstancia i la identificació de la persona aspirant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.