Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE-A-2019-8387.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial d'Estat de 06/06/2019.


 • Data de publicació

  06/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-135


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o per mitjà de qualsevol dels supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no presentar-se en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, sinó en altres registres admissibles i/o oficines de correus, la documentació presentada a través de qualsevol d'aquests últims mitjans s'ha de remetre, també, dins del termini de presentació, al fax número 961212223, i/o al correu electrònic rrhh@silla.es, amb la indicació d'aquesta circumstancia i la identificació de la persona aspirant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment en: