Etapa ocupació publica

Professor/a de Violí. CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/03/12_50/2019_002090.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 50, de data 12/03/2019.


 • Data de publicació

  12/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-50


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en les proves ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al president de la corporació.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Documentació acreditativa de la titulació exigida per a l'acompliment del treball (còpia compulsada).
  b) Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen, d'acord amb el barem que consta en les presents bases (còpia compulsada).
  c) Fotocòpia del DNI (còpia compulsada).
  Les fotocòpies dels documents aportats amb la instància, que no estiguen degudament compulsades, no es tindran en compte.
  d) Justificant acreditatiu d'haver ingressat els drets d'examen.
  Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % han d'acreditar-ho mitjançant un document justificatiu degudament compulsat. • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,03€  Els drets d'examen s'han d'ingressar en la tresoreria municipal, directament o mitjançant una transferència, en el compte que té l'Ajuntament en BANKIA: ES 87 2038 9618 9964 0000 0315. Cal especificar en el document d'ingrés a quina prova selectiva correspon.


 • Informació complementària

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.
  En el termini de 10 dies naturals, a comptar de la publicació de la llista d'aprovats, les persones aspirants que hi figuren han de presentar els documents acreditatius de la capacitat i els requisits exigits en la base segona, que són:
  - Fotocòpia del DNI (acompanyada de l'original per a la compulsar-la).
  - Declaració jurada de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, no trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de funcions públiques, professió o ofici, per sentència ferma.