Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Informació pública de les bases)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/13/pdf/2019_2028.pdf


 • Data de publicació

  13/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8505


 • Documentació / Informació

  TORN LLIURE
  Les instàncies de sol·licitud de participació en la present convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Alfafar. Es pot fer servir la instància model que figura com a annex I.

  A les instàncies s'ha d'adjuntar, obligatòriament, el justificant d'haver abonat els drets d'examen. Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses en el procediment selectiu per falta d'alguns dels requisits per a participar en aquest. La devolució dels drets d'examen no procedirà en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

  Els mers errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part.

  No serà corregible la presentació extemporània de la sol·licitud i la falta de pagament total o parcial de la taxa. • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Servei d'Atenció al Ciutadà o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques

  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que el sol·licitant remeta un fax (96 318 60 35), en què comunique la presentació de la instància dirigida a l'Ajuntament, al Departament de Recursos Humans.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  126,25€

 • Informació complementària

  Bases publicades en el Bop 56 de 21 de març de 2019 i Bop 111, 11 de juny de 2019 s'han publicat modificació de les bases aprovades


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.