Etapa ocupació publica

Es convoca la constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Instruments de Vent de Jazz (5D2).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/164417757/1+Resoluci%C3%B3/5a309c51-e192-49e0-b49c-7a61bed0f2ad


 • Data de publicació

  20/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS QUE S'HAN DE PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. En defecte d'això, s'ha d'aportar la fotocòpia del DNI. (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada dels títols requerits en la base 2 de la convocatòria o, en defecte d'això, fotocòpia compulsada de depòsit del títol i de la certificació acadèmica.
  3. Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que ha d'acreditar-se d'acord amb l'establit en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.
  El corresponent certificat ha d'estar registrat en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i/o en el Servei de Formació del Professorat.
  4. Fotocòpia compulsada de la documentació que acredite la formació i capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics a què es refereix l'article 17 del reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, que està determinada pel compliment d'alguna de les condicions següents:

  - Estar en possessió del títol de doctorat.
  - Estar en possessió d'un títol oficial de màster en ensenyaments artístics superiors o títol universitari oficial de màster.
  - Estar en possessió del Reconeixement de Suficiència Investigadora o el Diploma d'Estudis Avançats.
  Queden exclosos els títols de màster requerits per a l'ingrés en cossos de funcionaris docents de nivells educatius inferiors al de la present convocatòria.
  També queden excloses les titulacions estrangeres que encara que complisquen les condicions exposades no tinguen la corresponent diligència d'homologació per part del Ministeri d'Educació.
  5. Declaració responsable degudament omplida que figura en l'annex III de la present convocatòria, sobre l'autenticitat de tota la documentació que s'aporte.
  6. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents indicats en l'annex IV (només per a aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola).

  Apartats del barem: (vegeu la convocatòria de la borsa. ANNEX II)

  SOL·LICITUD

  Qui vulga participar en aquesta convocatòria ha d'omplir la sol·licitud que es pot obtindre en l'adreça d'internet: http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/bolsas.

  Declaració responsable: (vegeu l'ANNEX III - Declaració responsable)


  MODEL DE SOL·LICITUD. CONVOCATÒRIA PER A ATENDRE VACANTS I/O SUBSTITUCIONS EN CENTRES PÚBLICS DEPENENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31295_BI.pdf


  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/14386_BI.pdf • Lloc de presentació

  Aquesta convocatòria de borsa extraordinària la gestionarà la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Qui vulga participar en aquesta convocatòria ha d'omplir la sol·licitud que es pot obtindre en l'adreça d'internet: http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/bolsas.

  La sol·licitud s'ha de dirigir, juntament amb la documentació indicada en l'annex II, a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.