Etapa ocupació publica

Es convoca la constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Instruments de Vent de Jazz (5D2).

 • Fase: Valoració de mèrits

 • Etapa: Llista provisional - Al·legacions

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/instrumentos-de-viento-de-jazz


 • Data de publicació

  26/04/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Llista provisional d'aspirants a la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Instruments de Vent de Jazz. • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a:


 • Informació complementària

  Les persones interessades disposen d'un termini de reclamacions de cinc dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació. Aquestes reclamacions s'han de dirigir a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.