Etapa ocupació publica

Auxiliars d'ajuda a domicili

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/03/18_54/2019_002482.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, a comptar de la publicació de les bases en el BOP de 18/03/2019


 • Data de publicació

  18/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-54


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia compulsada dels mèrits al·legats (mèrits establits en l'apartat 7).
  - Resguard d'ingrés de la taxa. • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest ajuntament. Independentment de l'anterior, les instàncies podran també presentar-se, conformement a l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  12,00€  BANKIA amb IBAN: ES44 2038 3203 3564 0000 0122 o en el número de compte del BANCO SABADELL amb IBAN: ES70 0081 1453 1800 0100 6704


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.