Etapa ocupació publica

Promotor d'igualtat

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do;jsessionid=330556D9E54FC3006D31295F025EC13E?idAnuncio=104562


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de 19/03/2019.


 • Data de publicació

  19/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-35


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds. • Lloc de presentació

  https://planaalta.sedelectronica.es


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.