Etapa ocupació publica

Escala tècnica bàsica d'informàtica, amb denominació especialista tècnic informàtic, perfil informàtica sistemes. Ref. 0481/19.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4033.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, comptats de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado número 68, de data 20/03/2019.


 • Data de publicació

  20/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-68


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha d'omplir el formulari que hi ha en la pàgina web del Servei de Personal d'Administració i Serveis http://serviciopas.umh.es, i seguir les instruccions per a obtindre la sol·licitud de participació. Una vegada finalitzada la sol·licitud, aquesta ha d'imprimir-se i presentar-se.
  La sol·licitud de participació s'ha de dirigir al rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

  Enllaç per a l'ompliment de la sol·licitud: http://universite.umh.es/ConvocatoriasAcceso/

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a la costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen.
  El rebut s'ha de generar obligatòriament en la pàgina web www.umh.es/recibos, i s'hi ha de fer una referència expressa a la convocatòria a la qual es presenta.
  En cap cas, el tràmit de pagament en l'oficina bancària, ni l'efectuat en la pàgina web, serà substitutiu del tràmit de presentació esmentat, dins del termini i en la forma adequada, de l'imprés de la sol·licitud davant de l'òrgan indicat anteriorment, o del justificant en el qual conste el codi de l'autorització.

  CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL
  La borsa de treball es constituirà amb el personal aspirant que haja superat la fase d'oposició, en estricte ordre de puntuació total obtinguda, inclosa la fase de concurs, una vegada finalitzat el procediment.
  Aquesta borsa de treball extingirà les anteriors borses de treball de la mateixa categoria/cos/escala. • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus.

  Es podran emprar les vies establides en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut del que determina la disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds que es tramiten en les oficines de Correus s'han de presentar en sobre obert perquè el treballador estampe el segell de dates en la part superior esquerra d'aquestes, en què ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data, i s'han de remetre a l'adreça següent: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Registre General, edifici de Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  15,00€  El pagament de la taxa s'ha de fer efectiu, preferentment, en la pàgina web www.umh.es/recibos, o bé mitjançant el rebut degudament segellat pel banc. Si s'utilitza la primera via, l'acreditació d'aquest s'ha de fer presentant el justificant en el qual conste el codi d'autorització i la referència de la convocatòria per la qual es realitza aquest. Si s'utilitza la segona via, el pagament de la taxa s'ha de justificar amb la impressió del segell de l'entitat bancària en què s'haja efectuat l'ingrés o el resguard original d'haver abonat els drets d'examen, en què ha de constar el nom, els cognoms, el concepte i la referència de la convocatòria.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció s'ha d'adjuntar una certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta l'acredite l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estaran exempts del pagament de la taxa establida en la base 3.2-b, les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en el termini esmentat, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha d'acreditar amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar, inexcusablement, a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.


 • Informació complementària

  Les dades personals, el domicili, l'adreça de correu electrònic, així com qualsevol altra declarada per la persona participant en la seua sol·licitud en aquest procés selectiu, seran considerades com les úniques vàlides a l'efecte de les notificacions que, si escau, s'hagen de practicar, i serà responsabilitat seua la veracitat d'aquestes, així com la comunicació corresponent a l'òrgan convocant de qualsevol canvi en les dades inicialment consignades.

  A l'efecte de comunicació i altres incidències, el tribunal tindrà la seua seu en el Servei de Personal d'Administració i Serveis (edifici de Rectorat i Consell Social) d'aquesta universitat.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT DE FUNCIONARIS
  En el termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les llistes definitives d'aspirants que han superat el procés selectiu, els opositors han de presentar en el Registre General de la Universitat o en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus els documents següents:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor. Per als aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a la costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració jurada o promesa seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons la present convocatòria, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció d'aquest i, si escau, haver efectuat el pagament de taxes corresponent per a l'expedició del títol. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger ha de presentar-se, a més del títol corresponent, la credencial que n'acredite l'homologació.
  c) Declaració de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o càrrec públic, així com de no trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex II. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola han de presentar, a més, una declaració de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública, segons el model que figura com a annex III a aquesta convocatòria.
  d) Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) Els aspirants que hagen fet valdre la seua condició de persones amb discapacitat, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent d'altres administracions públiques que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions corresponents.
  f) Acreditació de qualsevol altre requisit establit en la base 2.1 no previst en els apartats anteriors.

  Els aspirants amb la condició de funcionaris de carrera de la Universitat Miguel Hernández d'Elx estaran exempts de justificar documentalment les condicions i altres requisits ja provats per a l'obtenció del seu nomenament anterior.

  Si és personal funcionari de carrera d'una altra administració pública, ha de presentar una certificació del ministeri o organisme del qual depenguen per a acreditar aquesta condició, amb expressió del nombre i l'import dels triennis que tinga acreditats, així com la data del seu compliment.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.