Etapa ocupació publica

ARQUITECTE TÈCNIC

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/03/25_58/2019_002865.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació en el BOP de 25/03/2019


 • Data de publicació

  25/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-58


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud i la resta de documentació també pot presentar-se en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xaló en https://xalo.sede.gva.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp, en el mateix termini i franja horària que la presentació d'instàncies.
  1. Fotocòpia compulsada dels títols i documents que acrediten la titulació necessària per a participar en el procés.
  2. Fotocòpia compulsada del DNI o document acreditatiu de la seua identitat.
  3. Currículum i documents oficials que acrediten els mèrits al·legats. La documentació ha de presentar-se en document original o fotocòpia compulsada. • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Xaló, o de qualsevol de les maneres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  Es recomana que, qui ho remeta per correu postal certificat o per finestreta única, ho comunique a l'adreça de correu electrònic secretaria@xalo.org


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.