Etapa ocupació publica

Tècnic d'UPCCA

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do;jsessionid=109B98AE3AF9AA59479F7EBD277C8FC6?idAnuncio=104627


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP de 25/03/2019.


 • Data de publicació

  25/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-37


 • Documentació / Informació

  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en cas de tramitació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica que acredite haver completat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'aspirant ha d'aportar-ne l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen d'acord amb la base 3.6. • Lloc de presentació

  S'han de dirigir a l'alcalde president i s'ha d'utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex i que serà facilitat pel Registre General de l'Ajuntament.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  40,00€  Autoliquidació Caixa Rural Sant Josep de Nules en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, amb indicació del procés selectiu al qual correspon l'ingrés.


 • Informació complementària

  En cas que la instància es presente en un organisme diferent a l'Ajuntament de Nules, cal avisar d'aquesta circumstància amb un correu electrònic dirigit a aquest ajuntament a l'adreça rrhh@nules.es.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.