Etapa ocupació publica

Convocatòria de procés de selecció d'un/a candidat/a elegible que es presentarà per part de FISABIO a la convocatòria de subvencions per a la contractació d'investigadors predoctorals de formació en Investigació en Salut (PFIS) per mitjà de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII). (Convocatòria 2019/31)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/cbae3e22-1634-4bdf-bb11-d0783c22f956


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds començarà el 15/03/2019 i finalitzarà el 29/03/2019.


 • Data de publicació

  15/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Els candidats han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida) disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es/ca/inicio
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria els candidats/ates no han presentat signats els documents requerits quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Si, en la data de tancament de la convocatòria els candidats/ates no han presentat signats els documents requerits quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per la Fundació. Per als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació possible, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran les sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o per Registre d'Entrada de FISABIO: Av. Catalunya, 21, 46020, València.

  És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la comissió d'avaluació ÚNICAMENT en cas que es requerisca. • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic: rrhh_fisabio@gva.es


 • Informació complementària

  PROCÉS DE SELECCIÓ:
  Es podrà formular el procés de selecció en una única fase, per a la qual cosa s'ha de fer la valoració del currículum dels candidats, tal com s'expressa en el punt 3.3. En cas que aquesta valoració es complete pel procés d'entrevista, els candidats que no hagen obtingut cap puntuació en la fase d'entrevista quedaran excloses del procés de selecció.

  La Fundació i/o el tribunal, per raons d'interés per a l'entitat, podran desistir en qualsevol moment de la resolució o cancel·lar aquesta convocatòria, sense que siga necessària cap justificació.

  Una vegada conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució definitiva amb les dades del candidat/a seleccionat/ada en la pàgina web de la Fundació, fisabio.san.gva.es/ca/inicio.

  Aquest procés de selecció de personal no s'ha dut a terme segons el que estableix la Resolució de 31 de juliol de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten instruccions i es disposa la publicació del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals aplicables a la constitució i el funcionament de les borses d'ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat en virtut de l'excepcionalitat autoritzada per part de la Comissió de Diàleg Social de l'àmbit d'aplicació del III Acord al personal investigador en data 29 de novembre de 2018.

  CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:
  En cas de ser seleccionat, les condicions del contracte de treball seran les que s'estableixen en la convocatòria específica mencionada anteriorment. En concret, el que estableix és:
  - Durada màxima del contracte de 4 anys durant el temps que dure la seua permanència en el programa de doctorat, en la modalitat de contracte predoctoral, amb dedicació a temps complet.
  - La dotació econòmica serà de 20.600 euros anuals, en concepte de retribució bruta salarial, distribuïts preferentment en 14 pagues, que l'ISCIII finançarà íntegrament. Les quotes empresarials a la Seguretat Social i la resta de despeses de contractació seran a càrrec de l'entitat beneficiària.

  El contracte actual estarà supeditat a la concessió de l'ajuda.