Etapa ocupació publica

Convocatòria d'una beca de caràcter formatiu per a fer tasques de tècnica/o d'investigació en règim de concurrència competitiva, per a col·laborar en el projecte d'investigació titulat "Automatització de la gestió de la llista d'espera per a operacions de cataractes (CATARACT)". (Convocatòria 2019/33)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/e005ba53-8df9-4dd6-8e31-083d6aa177ae


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds començarà el 27/3/2019 i finalitzarà el 9/04/2019.


 • Data de publicació

  27/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Els candidats han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud de beca (degudament omplida disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, a data de tancament de la convocatòria els/les candidats/ates no han presentat els documents requerits i signats quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Si, a data de tancament de la convocatòria els/les candidats/ates no han presentat els documents requerits i signats quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per la Fundació. Per a aquells requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació possible, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o per Registre d'Entrada de FISABIO-Oftalmologia Mèdica: Av. Pío Baroja, 12, 46015, València.
  És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV s'han de posar a la disposició de la Comissió d'Avaluació en cas que es requerisca. • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es


 • Informació complementària

  PROCÉS DE SELECCIÓ:
  Es podrà formular el procés de selecció en una única fase, per a la qual cosa s'ha de fer la valoració del currículum dels candidats, tal com s'expressa en el punt 3.3. En cas que aquesta valoració es complete pel procés d'entrevista, els candidats que no hagen obtingut cap puntuació en la fase d'entrevista quedaran excloses del procés de selecció.

  La Fundació i/o el Tribunal, per raons d'interés per a l'entitat, podran desistir en qualsevol moment de la resolució o cancel·lar aquesta convocatòria, sense que siga necessària cap justificació.

  Una vegada conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució definitiva amb les dades del/de la candidat/a seleccionat/ada en la pàgina web de la Fundació, fisabio.san.gva.es.
  Aquest procés de selecció de personal no s'ha dut a terme segons el que estableix la "Resolució de 31 de juliol de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten instruccions i es disposa la publicació del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals aplicables a la constitució i el funcionament de les borses d'ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat" en virtut de l'excepcionalitat autoritzada per part de la Comissió de Diàleg Social de l'àmbit d'aplicació del III Acord al personal investigador en data 29 de novembre de 2018.

  CONDICIONS DE LA BECA:
  Durada: 8 mesos.
  - Jornada: parcial 10 hores setmanals.
  - Quantia econòmica: s'estableix una ajuda econòmica al becari de 326,59€ bruts mensuals.
  - Lloc de treball: Fisabio-Oftalmologia Mèdica