Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local. Procediment de consolidació d'ocupació temporal.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Informació pública de les bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000051000003fb434f0537000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  27/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-60


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Cal omplir la sol·licitud electrònica d'admissió a les proves per a la selecció de personal dins del termini, que ha d'incloure la declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, requisits que han d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionats. (no esmenable)

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - El full d'autobaremació de mèrits del concurs, que s'ha d'omplir d'acord amb el model disponible en la seu electrònica. Aquells mèrits que no s'hi indiquen no seran puntuats. (no esmenable).
  - Justificació de l'abonament de la taxa per concurrència a proves selectives descrita en el punt 7 (no serà esmenable el pagament fora de termini).

  COMUNICACIONS.
  - Tota la informació sobre aquesta convocatòria es publicarà en la seu electrònica http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/. Per a consultar-la, cal fer clic en el botó "Serveis" en "Ocupació pública", "Ocupació permanent" i accedir a l'opció: "2. CONVOCADES. PENDENTS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS", i triar la
  convocatòria 02/2019:
  Valencià: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/ocupacio-publica/personal-de-plantilla
  Castellano: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/empleo-publico/personal-de-plantilla

  TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA.
  Les possibles al·legacions, reclamacions, recursos i notificacions individuals derivades del procés selectiu en totes les fases s'han de realitzar de forma electrònica a través de la carpeta ciutadana, amb identificació electrònica.
  També s'han de realitzar electrònicament les notificacions, a través de la carpeta ciutadana. Si no s'hi ha accedit prèviament, cal registrar-se fent clic en l'opció "Registra't" (dalt, al centre) en:
  https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/regtel.do?formAction=btRegis&
  Seu electrònica http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/, i fer clic en el botó "Administració 24 h":
  - si la intenció és presentar un escrit (reclamació, completar documentació), en "Registre electrònic", a l'esquerra
  "Instància general".
  - si la intenció és consultar la situació d'un escrit (reclamació, completar documentació) en "Registre electrònic" i accedir a l'opció (dalt) "Carpeta privada" per a consultar els escrits i les sol·licituds i rebre les notificacions electròniques.
  En la seu electrònica, s'indicaran les instruccions per a accedir prèviament a l'obertura del termini de presentació de sol·licituds. • Lloc de presentació

  http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias-rrhh-2/portada


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  60,00€  El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu a través del portal d'autoliquidacions de l'Ajuntament d'Alzira:
  https://autoliquidacions.alzira.es/